ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание

 

Предмет на поръчката: Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда на ЦОПУО и имуществото в нея за период от 24 месеца.

Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание

Предмет на поръчката: „Изграждане, внедряване и поддръжка на Единна информационна система за изпити и прием“

Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание

Предмет на поръчката:Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда на ЦОПУО и имуществото в нея за период от 36 месеца.

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок.“