Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопродаваща машина за топли напитки и на самопродаваща машина за безалкохолни напитки и храни, в сградата на ЦОПУО

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-114/07.11.2019 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопродаващи машини за топли напитки и за безалкохолни напитки и храни, в сградата на ЦОПУО

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-72 от 03.08.2017 г.