Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2. 00 кв. м от сградата на ЦОПУО находяща се на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомата за продажба на топли и сту

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2. 00 кв. м от сградата на ЦОПУО находяща се на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомата за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет съобразно наетата площ, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 21.03.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ЦОПУО, етаж 2.

Начална месечна тръжна цена – 242,00 лв. (двеста четиридесет и два) лева.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО - www.copuo.bg, обяви и търгове.

Депозитът за участие в търга е в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева и се внася по депозитната сметка на ЦОПУО BG05 UNCR 7630 3100 116561 - UNCRBGSF.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на ЦОПУО до 17:00 часа на 18.03.2022 г. включително.

Телефон за справка: 02 970 56 11