Международни изследвания

Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование е координатор на редица международни изследвания в областта на образованието. Всяко изследване е насочено към конкретен клас или възраст на учениците, както и към област или предмет на оценяване, и има различна специфика.

Изследванията се реализират от международен консорциум, който е отговорен за разработването на надежден инструментариум и изпълнява строги процедури при неговото създаване. За всяко отделно изследване организациите, които участват в консорциума са различни, но винаги са водещи и международно признати в областта на оценяването, статистиката и т.н. Освен когнитивни тестове в съответната област, всяко изследване е придружено и от контекстуални въпросници за средата, които се попълват винаги от учениците и от директорите на училището. В някои изследвания има допълнителни въпросници, които се попълват от учители и/или родители. Събраната информация от въпросниците е изключително важен елемент при интерпретиране на резултатите от изследванията.

Националните координатори, какъвто е ЦОПУО, имат важната роля да изпълнят стриктно всички процедури за съответното изследване, за да може да се гарантира обективност и коректност на данните. Всяко изследване има различна периодичност на провеждане, обикновено през няколко години. Важен елемент за всяко изследване е сравнимостта на резултатите между различните цикли и изработването на процедури, които да осигуряват валидността на изследването. Една от тези процедури е използването на група от едни и същи задачи във всеки следващ цикъл на даденото изследване.
Ето основите етапи от реализирането на дадено изследване и отговорните за това:

  • разработване на рамката за оценяване – международен консорциум;
  • разработване на тестови задачи и контекстуални въпросници за средата – международен консорциум в част от изследванията. В TIMSS и в PIRLS страните активно участват в подбора на текстовете, разработването на задачите и създаването на ръководства за оценяване, както и при разработването на въпросите, които да се включат във въпросниците; 
  • изготвяне на извадка за пилотното изследване – международен консорциум;
  • провеждане на пилотно изследване с около 1500 ученици за държава, което цели да провери доколко са качествени тестовите задачи и контекстуалните въпросници и има ли необходимост от промяна или изключване на „неработещи“ задачи – национален координатор;
  • изготвяне на извадка за основното изследване – международен консорциум;
  • провеждане на основното изследване с извадка от около 4500-5000 ученици – национален координатор;
  • оценяване на отговорите, въвеждане и обработка на данните – националният координатор по строго описани правила за оценяване на тестовите задачи и процедури, разписани от международния консорциум;
  • спазване на конфиденциалност по отношение на тестовите задачи и окончателните резултатите до деня на публикуването на международния доклад – всички участващи държави;
  • анализ на резултатите и публикуване на международен доклад година и половина след провеждане на основното изследване – международен консорциум;
  • публикуване на национален доклад с резултатите за България или вторичен анализ – изготвен от ЦОПУО.