ICCS - INTERNATIONAL CIVIC AND CITIZENSHIP EDUCATION STUDY 

iccs logo

ICCS 2016

ICCS е международно изследване, което има за цел да проучи по какъв начин младите хора се подготвят за ролята си на граждани. То се осъществява от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (IEA). Изследването се основава на предишни проучвания на IEA и се провежда в отговор на новите предизвикателства пред гражданското образование на младежите. То ще предостави данни за познанията и уменията на учениците по теми, свързани с гражданското образование, както и за отношението им към гражданството и гражданската проблематика. Изследването се провежда в две фази – пилотно и основно проучване, и обхваща учениците от 8. клас и техните учители.

Учениците попълват една тестова книжка и два въпросника. Тестовата книжка съдържа когнитивен тест с въпроси с избираем и със свободен отговор по широк кръг проблеми, свързани с гражданството и гражданското общество, изучавани по история и география до 8. клас. Посредством въпросниците се събира информация за семейната среда на учениците, техните възприятия, ценности и отношението им към гражданството и гражданското образование. Вторият въпросник, наречен  „Европейски регионален модул”, се попълва само от учениците от държавите от Европейския съюз (ЕС). Той съдържа въпроси по специфични за ЕС теми и проблеми.

Учителите попълват въпросник за учителя, в който предоставят информация за методите на преподаване, които обикновено използват; за начините, по които организират преподавателската си практика; за климата в училището, в което работят. Те споделят мнението си по редица въпроси, свързани с гражданското образование. Една от целите на изследването е да се проучат факторите, които оказват влияние върху гражданското образование на учениците, като семейството и училището.


България в ICCS 2009

Участието на България в ICCS 2009 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО).

В пилотното изследване участваха ученици и учители от 30 училища, определени със случайна извадка. То се проведе през периода 05.11.2007 – 03.12.2007 г.

В основното изследване се включиха 3 500 ученици и 2 500 учители от 157 училища. То се проведе през февруари-март 2009.

Резултатите от участието на България в изследването можете да намерите тук .

 

България в ICCS 2016

Участието на България в ICCS 2016 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО).

В основното изследване се включиха 2966 ученици и 1549 учители от 147 училища. To се проведе от 7 март до 20 април 2016 г.

Резултатите от участието на България в изследването можете да намерите тук.

 

 

За повече информация
Наталия Василева, национален координатор
Тел. 02/970 56 62
e-mail: n.vassileva@mon.bg