Външно оценяване

Национално външно оценяване

Националната система за външно оценяване позволява обективна оценка на постигнатите в образователния процес резултати. Отдел „Оценяване в предучилищното и училищното образование“ в ЦОПУО разработва и предоставя на МОН инструментариум за провеждане на национално външно оценяване.