Национално външно оценяване

Националната система за външно оценяване позволява обективна оценка на постигнатите в образователния процес резултати. Отдел „Оценяване в предучилищното и училищното образование“ в ЦОПУО разработва и предоставя на МОН инструментариум за провеждане на национално външно оценяване.

През учебните 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 г. е реализирано национално външно оценяване в края на IV, V, VI и VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, с цел да се провери степента на овладяване на отделните знания и умения от учениците.

От учебната 2009-2010 г. национално външно оценяване се провежда за всички ученици в края VII клас по основните общообразователни предмети.

За учебната 2012-2013 г. стартира съвместен проект между ЦОПУО и РИО, в който Центърът оказва методическа подкрепа за създаването на инструментариум за провеждане на регионални оценявания за различни класове по различни учебни предмети, а в професионалните училища ˗ за общопрофесионални ключови компетентности.