Изследване на четивната грамотност на учениците в VI клас. Анализ на резултатите