Анализ на резултатите от изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в VІ клас