TALIS - TEACHING AND LEARNING INTERNATIONAL SURVEY

TEACHING AND LEARNING INTERNATIONAL SURVEY (TALIS)

Кратко представяне на изследването

Международното изследване за преподаване и учене TALIS се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и Центъра по статистика – Канада (Statistics Canada). Концептуалната рамка на TALIS е да бъде дългосрочна програма от изследвания с цикли, в които се проучват важни въпроси, свързани с политиките в образованието.

TALIS е първото международно изследване, което поставя в центъра на изследователския проблем учителите, като основно се фокусира върху учебната среда и работните им условия в училищата. Участието в него дава възможност на учителите и директорите на училищата да дадат своя принос за анализа на учебната среда и за развитието на образователни стратегии.

TALIS се провежда в две фази (пилотна и същинска) със случайни извадки. В целевата група са включени учители, преподаващи в прогимназиален етап (V – VІІІ клас), както и директорите на училищата, в които те преподават. Разработени са два въпросника – един за учителите и един за директорите на училищата. Изследването е анонимно и се спазват всички изисквания за конфиденциалност на данните. Изследването няма за цел да оценява конкретния учител, директор или конкретното училище. 

Основните цели на TALIS са:

 • да създаде ясни международни индикатори и да направи подробни анализи на практиките, свързани с учителите и преподаването, които да подпомогнат страните при разработването на политики за създаване на условия за ефективно преподаване и учене;
 • да анализира събраните данни, като даде възможност за сравнения между отделните страни във връзка с изправянето им пред сходни предизвикателства, различни подходи за справянето с тях и влиянието, което те имат върху учебния процес, като цяло;
 • да определи и опише как условията на преподаване и учене в образователните системи са се променили в 6-те години между отделните цикли и да открие тенденциите в образователните политики по света.

В България изследването се координира от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерство на образованието и науката и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

 

TALIS 2024


В четвъртия цикъл на изследването TALIS вземат участие 55 държави, провинции или региони от 5 континента, като основната целева група отново са прогимназиалните учители и директорите на училищата, в които те преподават. Участието ни в следващия цикъл на TALIS ще даде възможност не само за описание и оценка на учебната среда в българското училище, но и за анализ на тенденциите в преподаването и ученето в България, чрез съпоставяне на данните от 2008 година досега.  

Съдържателната рамка на TALIS 2024 се фокусира най-общо върху следните индикатори:

 • формално и неформално оценяване на учителите и използване на резултатите от получената обратна връзка;
 • признание и възнаграждение на учителите;
 • училищно самоуправление;
 • методи и техники на преподаване;
 • опит, професионална квалификация и отговорности на учителите;
 • ефективност на учебния процес;
 • училищен климат.

Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в края на 2025 година.

Декларация за защита на данните, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 на ЕС, може да разгледате тук.

 

TALIS 2018

В третия цикъл на изследването TALIS вземат участие 48 държави, провинции или региони от 5 континента, като основната целева група отново са прогимназиалните учители и директорите на училищата, в които те преподават. Съдържателната рамка на TALIS 2018 се фокусира най-общо върху следните пет изследователски области:

1.   Привличане на учители

2.   Професионално развитие на учителите

3.   Задържане на учителите

4.   Училищно управление в подкрепа на качественото образование

5.   Ефективни учители и преподавателски практики

Резултатите от международното изследване TALIS 2018 на OECD са публикувани в два тома. Първият том „TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners“ е публикуван през месец юни 2019 г.

Вторият том „TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals“ е публикуван през месец март 2020 г.

Националният доклад от изследването „Предизвикателства пред преподаването и ученето“ е публикуван през месец септември 2020 г.

 

 

TALIS 2013 

Вторият цикъл на изследването се провежда през 2013 г. в 34 държави от 5 континента. В основното изследване участват 200 училища от България.

Акцентът пада върху темите, посочени след анализ на резултатите от предходния цикъл като оказващи влияние върху ефективното преподаване. Съдържателната рамка на TALIS 2013 се фокусира върху следните ключови аспекти:

 • роля на училищното ръководство за подпомагане на работата на учителите
 • оценяване, признание и възнаграждение на учителите
 • фактори, влияещи върху професионалната удовлетвореност на учителите
 •  образование и професионално развитие на учителите.

Международният доклад TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning“ с резултатите от изследването  е публикуван през месец юни 2014 г.

Националният доклад от изследването „Перспективи пред преподаването и ученето“ е публикуван през месец април 2015 г.

 

TALIS 2008

Първият цикъл на изследването се провежда в 24 страни от 4 континента. България се включва в изследването през пролетта на 2007 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Пилотното изследване се провежда в 20 случайно избрани училища в периода октомври – ноември 2007 г., а основното изследване – в 200 случайно избрани училища през месец март 2008 г. Въз основа на включените в съдържателната рамка индикатори първият цикъл на TALIS се фокусира върху следните ключови аспекти на образованието:

 • Роля и функция на училищно ръководство
 • Оценяване на учителите и получаване на обратна информация
 • Преподавателски практики, представи и нагласи на учителите
 • Професионално развитие на учителите.

През месец септември 2009 г. е публикуван международният доклад от изследването: Creating Effective Teaching and Learning Environments: First results from TALIS на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

Националният доклад от изследването TALIS 2008 „Създаване на ефективна среда за преподаване и учене”, е публикуван през месец декември 2009 г.

 

За повече информация

Марина Мавродиева, координатор на TALIS

телефон: 02 9705657

e-mail: m.mavrodieva@mon.bg