PISA - Programme for International Student Assessment

pisa logo

Програма за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Какво е PISA?

    Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави. Програмата се осъществява съвместно от ОИСР и от държави, които не членуват в организацията. Началото е поставено през 2000 г., когато е осъществен първият етап на проекта – PISA 2000. В него се включват 43 държави. PISA се провежда през периоди от три години: през 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 и 2015 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо.
    Повече от 1 милион 15-годишни ученици от цял свят са се включили в програмата до днес.

    С какво PISA се различава от другите международни сравнителни оценявания?

    PISA не е единственото международно сравнително изследване на постиженията на учениците. Но за разлика от останалите подобни проучвания, PISA не е пряко свързана с изискванията на националните учебни програми, което я прави приложима и достъпна за повече държави. PISA измерва постиженията на учениците в контекста на образователните цели, дефинирани от обществото.

    В PISA 2012 за пръв път, наред с традиционното тестиране (на хартиен носител), е въведено електронно-базирано оценяване, при което тестовете са разработени и се администрират в електронен формат.

    Защо се провежда PISA?
 
… за да определи доколко 15-годишните ученици, които са в края на задължителното си обучение, са подготвени за съвременното общество на познанието;
… за да оцени функционалната грамотност на 15-годишните ученици в областта на четенето, математиката и природните науки.
   
    Какво оценява PISA?
   
    PISA е ориентирана към бъдещето, към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации.
    PISA измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.

Партньори

PISA се осъществява от международен консорциум, в който през различните етапи на изследването участват:
 

Education Testing Service (ETS) www.ets.org
Pearson www.pearson.com/
Public Research Centre “Henri Tudor” www.tudor.lu
Australian Council for Educational Research, Австралия ACER
Сito Institute for Educational Measurement, Холандия CITO
cApStAn Linquistic Quality Control, Белгия cApStAn
Unité d’analyse des systémes et des pratiques d’enseignement, Белгия aSPe
National Institute for Educational Policy Research, Япония NIER
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Германия DIPF
WESTAT САЩ WESTAT

 

Българското участие в PISA се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

България и PISA

Защо е важно България да участва в PISA?

    PISA събира и обработва информация по значими за образователната политика въпроси, а именно:
Какви са постиженията на българските ученици в сравнение с учениците от други държави?
Доколко реалните резултати отговарят на обществените очаквания към образователната политика в България?
Доколко образованието в България подготвя българските ученици за пълноценно участие в обществения живот?

PISA в България …

    Около 4 000 български 15-годишни ученици участваха в заключителната фаза на първия етап на програмата PISA 2000 през 2002 г. (PISA+).Основната оценявана област беше грамотността по четене, определяна като способността да се разбира, използва и осмисля писмен текст за постигане на определени цели, за задълбочаване на познанията и за активно участие в обществения живот.

    В третия етап на програмата PISA 2006 се включиха 4 600 ученици от 182 училища в цялата страна. В тестовите книжки преобладаваха въпросите по природни науки (биология, химия, физика и природна география).
    Резултатите от участието на България в PISA 2006 бяха  оповестени на 04.12.2007 г. едновременно с представянето на международния доклад на ОИСР. Националният доклад е публикуван тук.

    Приключи участието на България в четвъртия етап на програмата PISA 2009. Основното изследване се проведе през април-май 2009 г. В него участваха около 4700  ученици, родени през 1993 г., от 180 училища в цялата страна. Подобно на PISA+ основната оценявана област беше грамотността по четене. Резултатите на българските ученици бяха обявени на 7 декември 2010 г. Националният доклад е публикуван тук.

   Приключи петият етап на програмата – PISA 2012. Основната оценявана област е математическата грамотност на учениците. За пръв път в България се проведе електронно-базирано оценяване, което измерва уменията на учениците да решават проблеми. Основното изследване на PISA 2012 се проведе през април-май 2012 г. Резултатите бяха оповестени на 3.11.2013 г. Националния доклад 'Предизвикателства пред училищното образование. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2012' можете да изтеглите от тук.

   Приключва шестият етап на изследването – PISA 2015. Оценяването се проведе изцяло в електронен формат. Основният акцент е поставен върху грамотността на учениците по природни науки. Включен бе и отделен модул с тестови задачи, предназначени за измерване на уменията на учениците за решаване на проблеми в сътрудничество. Примерни задачи могат да бъдат намерени тук и тук. Резултатите от PISA 2015 ще бъдат оповестени на 06.12.2016 г.

  Приключи седмият етап на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2018. Акцентът беше поставен върху четивната грамотност на учениците. Подобно на проучването през 2015 г. тестът беше изцяло в електронен вариант. Включен бе и  допълнителен модул за оценяване на финансовата грамотност на учениците. Резултатите бяха оповестени на 03.12.2019 г. Допълнителна информация можете да намерите тук

Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2018 можете да намерите тук.

Участие на България в PISA 2022

Участието на България в PISA 2022 се координира от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерство на образованието и науката.

България участва за пореден път в изследването, заедно с близо 80 страни от целия свят.

PISA 2022 ще се проведе в периода 21 март – 22 април 2022 г. като оценяването отново е изцяло компютърно базирано. В изследването участват 200 училища от цялата страна. Очаква се в него да се включат около 7000 ученици, родени през 2006 година.

Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в края на 2023 година.

Декларация за защита на данните, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 на ЕС, може да разгледате тук.

 

Примерни  задачи по четене (PISA 2000):

Езерото чад (337.44 KB), Труд (77.06 KB), Графити (72.82 KB), Спортни обувки (182.96 KB)

Примерни задачи по математика (PISA 2003):

Скорост на състезателен автомобил (66.53 KB), Ябълкови дръвчета (43.63 KB), Израстване (69.92 KB)

Примерни задачи по природни науки, групирани по оценяваните компетентности (PISA 2006):

Определяне на научни проблеми (2.44 MB),  Научно обясняване на природни процеси и явления (3.36 MB), Използване на научни данни и доказателства (2.01 MB)

Примерни задачи за измерване на четивната грамотност в PISA 2009:

Задачи 2009.pdf (514.02 KB)