Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопродаваща машина за топли напитки и на самопродаваща машина за безалкохолни напитки и храни, в сградата на ЦОПУО

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-114/07.11.2019 г. на директора на ЦОПУО, се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за монтиране и поддържане на 1 (един) брой самопродаваща машина за топли напитки и на 1 (един) брой самопродаваща машина за безалкохолни напитки и храни в сградата на ЦОПУО гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5.

Срок за отдаване под наем: 2 (две) години.
Размер на отдаваната под наем площ: 2 (два) кв.м
Критерий за оценка: най-висока предложена цена.
Първоначална наемна цена - 220 лв. Кандидатите за участие задължително подават едно общо заявление и за двата автомата.

Получаване на тръжната документация – Документацията за участие в търга се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп по електрoнен път чрез интернет страницата на ЦОПУО – www.copuo.bg, рубрика „Обяви и търгове“.

Срок и място за извършване на оглед на предлаганите площи: с уговорен час в работното време на ЦОПУО на тел. 02/970 56 11 – всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. до крайния срок за подаване на документи за участие в търга.

Срок и място за подаване на заявленията: стая 215, ет. 2, ЦОПУО гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5 до 16:30 часа на 11.12.2019 г.

Дата, място и час за провеждане на търга: 12.12.2019 г. в стая 208, ет. 2, ЦОПУО, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, 10:00 часа, от комисия при открито заседание.