Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: Помещение за кафе-ресторант с площ от 175,84 кв. м, находящо се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5

ЦОПУО oбявява търг с тайно наддаване на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл.13, ал.1-5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Глава Трета, Глава Четвърта и Глава Пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Срок за отдаване под наем: 5 (пет) години. При добри взаимоотношения и желание от двете страни срокът на наемното правоотношение може да бъде удължен с подписване на допълнително споразумение към договора за наем, при условията на чл. 16, ал. 7 от ЗДС.
Размер на отдаваната под наем площ: 175,84 (сто седемдесет и пет и 84) кв.м.
Критерий за оценка: най-висока предложена цена.
Начална цена: 2004,00 (две хиляди и четири) лева месечно.

Наемателят се задължава да извършва за своя сметка всички основни и текущи ремонти на наетия имот.
Такса битови отпадъци и консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, се заплащат от наемателя.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО - www.copuo.bg, обяви и търгове.

Депозитът за участие в търга е в размер на 2004,00 (две хиляди и четири) лева и се внася по депозитната сметка на ЦОПУО BG05 UNCR 7630 3100 116561 - UNCRBGSF.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на ЦОПУО до 17:00 часа на 06.02.2023 г. включително.


Търгът ще се проведе на 07.02.2023 г. от 10:00 часа в стая № 215, ет. 2 в Център за оценяване в предучилищното и училищното образование на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5.

Телефон за справка: 02 970 56 55