Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопродаващи машини за топли напитки и за безалкохолни напитки и храни, в сградата на ЦОПУО

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-72 от 03.08.2017 г. на директора на ЦОПУО се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на 1 (един) брой самопродаваща машина за топли напитки и на 1 (един) брой самопродаваща машина за безалкохолни напитки и храни в сградата на ЦОПУО гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 5.

Срок за отдаване под наем: 2 (две) години.
Размер на отдаваната под наем площ: 2 (два) кв. м
Критерий за оценка: най-висока предложена цена.
Начална цена: 110 лева за поставяне на един брой самопродаваща машина – 1 (един) кв. м

Срок и място за закупуване и получаване на конкурсната документация – стая № 209, ет. 2, ЦОПУО, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, всеки работен ден от деня следващ датата на публикуване на обявата до 07.09.2017 г. от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. Тел. за контакт: 02/970 56 11. Цена за закупуване на тръжната документация: 20 лв., платима по банков път.

Срок и място за извършване на оглед на предлаганите помещения: след закупуване на тръжната документация с уговорен час в работното време на ЦОПУО на тел. 02/970 56 11 – всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. до крайния срок за подаване на документи за участие в търга.

Срок и място за подаване на предложенията: стая № 216, ет. 2, ЦОПУО гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5 до 16.30 часа на 08.09.2017 г.

Дата, място и час за провеждане на конкурса – 11.09.2017 г. в стая № 208, ет. 2, ЦОПУО, гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, 10.00 часа, от комисия при открито заседание.