ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Разработка на програмен продукт за отдалечена проверка на държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – учебна година 2012-2103

Публична покана

Не е избран изпълнител по процедура за доставка на скенери за документи, проведена по реда на глава 8а от ЗОП.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Доставка на скенери за документи