Обща информация

Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование е държавно специализирано обслужващо звено, юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието и науката. ЦОПУО е възложител на обществени поръчки съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗОП.

Данни за кореспонденция с ЦОПУО във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:

1113 София, бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11

факс: + 359 2 870 20 62

e-mail: ckoko@mon.bg