Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание

Предмет на поръчката: „Изграждане, внедряване и поддръжка на Единна информационна система за изпити и прием“

Линк към: Регистър на обществените поръчки (eop.bg)