Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание

 

Предмет на поръчката: Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда на ЦОПУО и имуществото в нея за период от 24 месеца.

Линк към: Регистър на обществените поръчки (eop.bg)