Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание

Предмет на поръчката:Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда на ЦОПУО и имуществото в нея за период от 36 месеца.

Линк към: Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Договор.pdf (1.1 MB)