Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок.“

Уникален номер в АОП: 9084780

Уникален номер в АОП за удължаване на срока: 9084963

Съобщение за удължаване на срока.pdf (126.04 KB)

Обява.pdf (476.42 KB)

Технически изисквания.pdf (360.08 KB)

Образци.doc (128 KB)

Проект на договор.docx (110.8 KB)

Протокол.pdf (236.87 KB)

Договор.pdf (608.44 KB)