Изпити по български език за медицински специалисти

Съгласно Наредба №15/13.12.2005 за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България изпитът за владеене на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образованиe.

Примерна програма-конспект за самоподготовка може да изтеглите оттук.

Примерен тест за специалност Медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Дентална медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Фармация, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Кандидатите трябва да подадат следните документи:                                                  

  1. Заявление по образец (изтегляне ТУК ) съгласно чл. 4 от Наредбата;
  2. Копие на валиден български документ за самоличност, ако не притежават такъв - международен паспорт;
  3. Копие на дипломата за медицинско образование заедно с приложението с оценки към нея;
  4. Други документи, удостоверяващи самоличността на кандидата, в случай че има несъответствия в имената – при необходимост – декларация за идентичност на имена, свидетелство за сключен граждански брак и пр.

Всички документи, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копието от дипломата за съответното медицинско образование заедно с приложението с оценки към него – и нотариално заверени.

Кандидатите, завършили висше образование в Република България, са длъжни да представят нотариално заверено копие на Дипломата си за съответното медицинско образование и приложението към нея.

Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия не се отнася за гражданите на държави-членки на ЕС, придобили професионална квалификация по регулирана медицинска професия в Република България. Тъй като не попадат в обхвата на цитираната Наредба, те не следва да подават заявления и да бъдат допускани до изпита. Ако желаят да специализират в страната ни, трябва да се обърнат към съответното висше училище, в което искат да бъдат регистрирани като специализанти. В този случай то трябва да установи степента на владеене на български език и специализирана терминология при условия и по ред, определени от него.

За допълнителни въпроси относно реда за установяване владеенето на български език и професионалната терминология на български език може да се обръщате към съответните висши училища, провеждащи обучение по медицински специалности, както и към Министерство на здравеопазването (контакти на МЗ: имейл: delovodstvo@mh.government.bg, тел.: 02 981 01 11, 02 93 01 152, 02 93 01 253).

Кандидатите могат да подават документите си лично, да ги изпратят по Български пощи или по куриерска фирма на адрес:

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО)

1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 2

ИЛИ

да ги донесат на място, запечатани в плик, и да ги пуснат в пощенската кутия на ЦОПУО, в преддверието на сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5.

Успешно издържалите изпита кандидати получават готовите си удостоверения на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“, за тяхна сметка. За целта трябва да го заявят на e-mail: ckoko@mon.bg, като изпратят следните данни: имена на получателя, входящ номер, точен адрес и телефон за връзка.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

Дата и място на провеждане на  предстоящия изпит:
 

20 април 2023 г. (четвъртък) от 9:30 ч.  в Министерството на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А.

Kандидатите задължително трябва да носят със себе си валиден документ за самоличност.

Краен срок за подаване на документи: 11.04.2023 г., 17:00 ч.

При подаване на документи за явяване на изпита всеки кандидат получава входящ номер. Информация може да бъде предоставена и на телефон: 02/ 970 56 11, или на имейл ckoko@mon.bg.

В заявлението по образец ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте актуален телефон за връзка!

Документи, подадени след посочения краен срок, се обработват за следващата обявена изпитна дата.

Лицата, на които е отказано издаване на удостоверение, имат право отново да се явят на изпит не по-рано от четири месеца след датата на предходния изпит (НАРЕДБА № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България, чл. 7, ал. 3).

 

За допълнителна информация:

тел. (02) 970 56 11, (02) 970 56 25, или на e-mail: ckoko@mon.bg