Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката: 
„Изграждане и внедряване на уеб базирана система за обслужване на дейностите по провеждане на държавни зрелостни изпити и актуализиране на системата за обслужване на дейностите по провеждане на прием след 7. клас”


Уникален номер в АОП: 9073995

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Документация:

Обява.pdf (517.72 KB)

Документация.pdf (2.71 MB)

Образци.docx (56.88 KB)

Протокол.pdf (120.32 KB)

Договор.pdf (1.42 MB)