Kръгла маса за гражданското образование в българското училище

На 22 и 23 октомври 2010 г. ЦКОКО организира кръгла маса за гражданското образование в българското училище. Кръглата маса се проведе в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя. В събитието участваха експерти от структурите на МОМН, преподаватели във висши училища и представители на неправителствени организации. Участниците обсъдиха широк кръг проблеми, свързани с гражданското образование в училище и обмениха мнения и идеи за състоянието и перспективите му. В частност, бяха представени резултатите от участието на българските ученици в Международното изследване на гражданското образование - ICCS 2009.

Публикуваме част от направените презентации и изказвания по време на форума:

Светла Петрова: Гражданско образование и гражданска активност на учениците. Резултати от участието на България в Международното изследване на гражданското образование - ICCS 2009  

Румен Петров: Гражданското образование - учене от опита или от учебника?

доц. Александър Кьосев: Граждански ценности и национализъм в образованието

доц. Даниела Ангелова-Ганчева: Възможности и факти относно интегриране на географското и гражданското образование в средното училище

доц. Мариан Върбанов: Защита на личността

Кина Котларска: Интегриран подход за реализиране целите на гражданското образование в гимназиален етап чрез обучението по история и цивилизация, философия и български език и литература

Радостина Николова: Училищното обучение по история и цивилизация и възможностите за постигане на граждански компетентности и умения за междуличностно общуване