Проект ЕСФ

 
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Разработване на рамка за вътрешно и външно оценяване, която ще подпомогне процеса на подобряване на качеството на средното образование.


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

По проекта са планирани пет основни дейности, които са разработени така, че да съответстват на потребностите на целевите групи, както и на задачите и целите на проекта.
 
Дейност 1. Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи.
Дейност 2. Разработване на рамка за външно оценяване и методология за конструиране на надежден и валиден инструментариум за оценяване; определяне на връзката и съпоставимостта на резултатите между отделните цикли на оценяването.
Дейност 3. Обучение на оценители.
Дейност 4. Обучение на съставители на тестови задачи.
Дейност 5. Разработване на цялостна организационна структура и информационна система за осъществяване на външното оценяване и националните изпити; определяне на отговорностите и задълженията на ангажираните институции.

Предвидените обучения ще повишат квалификацията на учителите, университетските преподаватели и образователните експерти чрез заложените специфични знания и умения в обучителните модули. Обученията по отделните дейности ще допринесат за разработване на качествени стандарти за оценяване и тяхното въвеждане в училище.
 
Обучените оценители ще допринесат за повишаване на обективността при оценяването на различните изпити, което ще рефлектира върху управленските решения, които се вземат на база оценяването на учениците.
 
Качествените измерителни инструменти, изработени от подготвени съставители на тестови задачи, по всеки от учебните предмети, ще дадат адекватно и съпоставимо средство за измерване на постиженията на учениците, както в национален мащаб, така и за сравнение със страните от ЕС.
 
Общата информационна система ще подпомогне ангажираните институции да проследяват успеваемостта на ниво училище, регион и област. Данните за учениците, които ще се събират, ще отчитат и резултатите по пол и по малцинствени групи. Проследяването на тези индикатори ще подпомогне равния достъп на всички до качествено образование и ще подпомогне политиките в областта на образованието, свързани с конкретния ученик.
 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.